MILKSNAKES (1159)VSeyetorteyetawapuddytat (1050)
cadizrideout(1001)1-0Wildwild(1105)
cadizrideout1-0Wildwild
mhh313(1494)0-1BugsB(1408)
mhh3130-1BugsB
2Result2
Finished games
White Black Started at Finished at Moves Result Action
Zambia  Wildwild(1127) Canada  cadizrideout(1188) 2007-09-16 2007-10-02 1.00 White Timeout View
Canada  cadizrideout(1188) Zambia  Wildwild(1118) 2007-09-16 2007-10-02 1.50 Black Timeout View
Iran  mhh313(1326) South  BugsB(1395) 2007-09-16 2007-10-07 4.00 White Timeout View
South  BugsB(1404) Iran  mhh313(1317) 2007-09-16 2007-10-07 4.50 Black Timeout View