#whiteblackdateresult Action
61Fedorov, Alexei Kasparov, Garry 2001 0-1View Game
62Ivanchuk, Vassily Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
63Morozevich, Alexander Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
64Leko, Peter Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
65Piket, Jeroen Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
66Van Wely, Loek Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
67Dydyshko, Viacheslav Kasparov, Sergey 2001 1/2-1/2View Game
68Leko, Peter Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
69Shirov, Alexei Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
70Grischuk, Alexander Kasparov, Garry 2001 0-1View Game
71Polgar, Judit Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
72Karpov, Anatoly Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
73Bauer, Christian Kasparov, Garry 2001 0-1View Game
74Polgar, Judit Kasparov, Garry 2001 0-1View Game
75Gulko, Boris F Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
76Tkachiev, Vladislav Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
77Grischuk, Alexander Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
78Grischuk, Alexander Kasparov, Garry 2001 0-1View Game
79Bareev, Evgeny Kasparov, Garry 2001 1/2-1/2View Game
80Frhat, Ali Kasparov, Sergey 2001 0-1View Game
61-80 games out of 2247 | First | Previous | Next | Last